skup złomu Złomnica

Co grozi za nielegalne składowanie odpadów budowlanych?

Co zrobić z zalegającymi odpadami budowlanymi z prac remontowych, czy budowy? Czy trzeba je segregować? Czy składowanie odpadów budowlanych na placu budowy lub własnej posesji jest legalne? Co grozi za nieprzepisowe składowanie i nielegalny wywóz odpadów budowlanych? Zobacz, co każdy przedsiębiorca i właściciel działki, powinien wiedzieć, o składowaniu odpadów budowlanych, tak, by robić to zgodnie z przepisami.

Spis treści

Definicja odpadów budowlanych

Czym są odpady budowlane? Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach jest to każda substancja lub przedmiot, powstałe podczas robót budowlanych, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Nie wiesz, co należy zrobić z odpadami budowlanymi?

Dowiedz się, co zrobić z odpadami budowlanymi, czytając artykuł:

Zagospodarowanie odpadów budowlanych — jakie są przepisy?

Odpady budowlane, a regulacje prawne, czyli, w jaki sposób gospodarować odpadami budowlanymi? Podstawowym aktem jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Odpady budowlane zgodnie z treścią ustawy mogą być składowane tylko na potrzeby procesów technologicznych.

Co obejmuje nielegalne składowanie odpadów budowlanych?

Nielegalne składowanie odpadów może obejmować przykładowo nielegalny wywóz odpadów takich, jak gruz betonowy, gruz ceglany, umieszczenie w pojemnikach na przykład na odpady komunalne substancji, do których nie zostały one przeznaczone (odpadów niebezpiecznych) czy gromadzenie zużytych materiałów budowlanych i próba ich samodzielnej utylizacji. Odpady budowlane mogą uszkodzić śmieciarkę, która zajmuje się wywozem odpadów komunalnych. Firma zajmująca się wywozem tego rodzaju śmieci, w takiej sytuacji mogłaby żądać od Ciebie odszkodowania.

Fotografia przedstawiająca składowanie gruzu na własnej działce

Kto podlega obowiązkowi stosowania przepisów o składowaniu odpadów budowlanych?

Zgodnie z art. 183 Kodeksu karnego — każda osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów, lub substancji w takich warunkach, lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, lub zniszczenie w świecie roślinnym, lub zwierzęcym.

Z kolei zgodnie z ustawą o odpadach, jest to każdy posiadacz odpadów, czyli wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów. Jednocześnie w przypadku braku możliwości ustalenia osoby posiadacza, domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. 

Twoja firma lub plac są zasypane złomem, lub odpadami z budowy?

Uczciwie wycenimy Twój złom, zapłacimy za niego i przetransportujemy, rozwiązując w 48 godzin problem zalegających odpadów.

Co grozi za nielegalne składowanie odpadów budowlanych?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nielegalne składowanie odpadów stanowi przestępstwo na podstawie art. 183 ustawy Kodeks karny, zgodnie z którym osoba, która narusza przepisy w zakresie nieodpowiedniego postępowania z odpadami, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Działanie sprzeczne z prawem, grozi nie tylko karą pozbawienia wolności, ale może zostać objęte także środkiem karnym oraz nawiązką w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nielegalne składowanie odpadów jest objęte również regulacją zawartą w ustawie o odpadach. Zgodnie z art. 26 ustawy, posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów. Spoczywa na nim również obowiązek selektywnego zbierania odpadów budowlanych. W przypadku niewykonania tego obowiązku wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, może nakazać posiadaczowi odpadów, usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W decyzji tej zawarty jest rodzaj odpadów i sposób ich usunięcia. Jednocześnie w przypadku naruszenia zasad składowania odpadów budowlanych, ustawa o odpadach także przewiduje karę pieniężną lub aresztu. 

Czy usunąć złom samodzielnie, czy z pomocą firmy?

Przeczytaj artykuł i sprawdź, co bardziej się opłaca i jak wybrać firmę, która się w tym specjalizuje –

W jakim terminie należy wykonać decyzję?

W treści wydanej decyzji organ określa termin, w jakim powinno nastąpić usunięcie wskazanych odpadów. Możliwe jest także opatrzenie decyzji klauzulą natychmiastowej wykonalności, co skutkuje koniecznością jej wykonania niezwłocznie po jej wydaniu.

Fotografia przedstawiająca usuwanie odpadów budowlanych z placu

Jakie są konsekwencje niewykonania zobowiązania określonego decyzją?

W przypadku, gdy osoba, wobec której wydano taką decyzję, nie wykona nałożonych na nią obowiązków, organ może skierować sprawę do egzekucji administracyjnej, celem przymuszenia do wykonania decyzji. Jest to uciążliwy proces, który wiąże się z zastosowaniem wobec zobowiązanego przymusu.

W przypadkach szczególnego zagrożenia organ upoważniony jest również do samodzielnego usunięcia odpadów, przy czym koszty tego działania obciążać będą w całości osobę zobowiązaną. Z powodu powszechności popełniania takich naruszeń, organy coraz częściej przeprowadzają odpowiednie kontrole, które najczęściej skutkują wyegzekwowaniem odpowiednich działań, a nierzadko również stosowną karą. 

Analiza orzecznictwa sądowego również wskazuje na coraz większą ilość spraw dotyczących nielegalnego składowania odpadów. Sądy podkreślają, że wymagane jest dołożenie należytej staranności, w tym zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa, a nieznajomość przepisów o gospodarce odpadami nie jest uznawana jako wystarczające usprawiedliwienie.

Podsumowanie

Nielegalne składowanie odpadów budowlanych, wbrew pozornej oszczędności, narażone jest na dotkliwe konsekwencje i wysokie koszty. Organy podejmują coraz więcej działań, aby wyegzekwować odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Rekomendujemy zapoznanie się z treścią regulacji prawnych i respektowanie wprowadzonych zasad, aby uniknąć tak negatywnych skutków swoich działań. 

*Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawno – Podatkową Adam Gebauer.

Twoja firma lub plac są zasypane złomem, lub odpadami z budowy?

Uczciwie wycenimy Twój złom, zapłacimy za niego i przetransportujemy, rozwiązując w 48 godzin problem zalegających odpadów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Jak zacząć zarabiać na złomie? Na jakim złomie można zarobić? Pierwszym krokiem jest zbieranie złomu. Jaki złom zbierać? Mogą to

Złom niewsadowy — krótka charakterystyka Złom z uwagi na materiał, z którego pochodzi, dzieli się na trzy gatunki: złom stalowy,

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

Skontaktuj się z nami, a wszystko załatwimy za Ciebie!

skup złomu

CO ZYSKUJESZ, WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?

Dodatkowy przychód

Porządkujesz przestrzeń, a zalegający złom zamieniasz na gotówkę.

Eliminujesz ryzyko

Zlecając odbiór złomu, eliminujesz ryzyko związane z załadunkiem, transportem i przechowywaniem niebezpiecznych odpadów metalowych (rdza, ostry krawędzie, zanieczyczczenie gleby).

Oszczędzasz czas

Nie tracisz czasu na samodzielne poszukiwanie odbiorców, transport oraz pilnowanie procedur związanych z właściwą utylizację odpadów.

Budujesz wizerunek ekologicznej firmy

Recykling złomu przyczynia się do zmniejszenia zużycia naturalnych zasobów i ochrony środowiska.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co oznacza informacja, że cennik umieszczony na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych?
Informacja o tym, że cennik na stronie nie stanowi oferty handlowej, oznacza, że ceny przedstawione w cenniku mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążącą ofertą sprzedaży lub usług. Aby zawrzeć umowę lub dokonać zakupu, konieczne jest złożenie konkretnego zapytania lub uzyskanie indywidualnej oferty handlowej.
Czy przyjmujecie do skupu złomu chłodnice i silniki elektryczne?
Nasz skup złomu przyjmuje różnego rodzaju złom stalowy, w tym również chłodnice i silniki elektryczne, które poddajemy rozbiórce i utylizacji. Dokładną klasyfikację złomu znajdziesz na naszym blogu. Nie złomujemy jednak samochodów.
Co oznacza informacja, że waga surowców jest liczona „minus zanieczyszczenia"?
Informacja o liczeniu wagi surowców "minus zanieczyszczenia" oznacza, że podczas pomiaru uwzględnia się tylko czystą masę surowca, po odjęciu wagi wszelkich obcych substancji lub materiałów, które nie są częścią wartościowego surowca. Dzięki temu można dokładniej określić ilość czystego surowca i ustalić odpowiednią wartość lub koszt na podstawie jego rzeczywistej masy.
Co oznacza określenie „niesort" w przypadku miedzi i aluminium?
Określenie "niesort" w przypadku miedzi i aluminium oznacza, że surowiec tego rodzaju nie został poddany procesowi sortowania lub segregacji na podstawie określonych kryteriów jakościowych lub składu chemicznego. Surowce "niesort" mogą zawierać różne rodzaje miedzi lub aluminium o różnym stopniu czystości, zanieczyszczeniach lub innych nieregularnościach.
Czy skup złomu przyjmuje blachę ze śladami smoły i papy?
Each and every one of our customers receives personalised assistance from our dedicated support team.
Dlaczego wszystkich metali kolorowych nie ma w cenniku?
W podstawowym cenniku mamy uwzględnione jedynie najczęściej spotykane lub najbardziej powszechne  metale kolorowe. Wybór metali do umieszczenia w cenniku zależy od wielu czynników, takich jak popularność danego metalu, powszechność jego występowania na rynku czy podaży ze strony klientów. Jednakże, nawet jeśli dany metal kolorowy nie jest uwzględniony w podstawowym cenniku, w większości przypadków możemy dokonać indywidualnej wyceny na podstawie aktualnych cen rynkowych i specyfikacji danego surowca. 
Czy do skupu złomu można oddać żaluzje?
Nasz skup złomu przyjmuje żaluzje pod warunkiem, że są one wykonane z metalu, takiego jak stal czy aluminium. Jeśli nie masz pewności, z czego wykonane są Twoje żaluzje zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak dokonać samodzielnej klasyfikacji posiadanego złomu.
Jak dużo można oddać złomu stalowego?
Generalnie skup złomu przyjmie każdą ilość złomu, aluminium i stali, musisz jednak pamiętać, że każda transakcja, w której wartość dostarczanego przez klienta złomu przekracza 1000 zł, objęta jest obowiązkiem rozliczenia z Urzedem Skarbowym. W takiej sytuacji, to skup złomu sporządza formularz p.c.c.-3, nalicza i odprowadza 2% podatku od transakcji, czyli musi potrącić stosowną kwotę podczas rozliczenia.
Gdzie znajdę cennik skupu złomu?
Podstawowy cennik złomu stalowego i metali kolorowych dla klientów indywidualnych znajdziesz w zakładce skup złomu odpowiedniej dla miejscowości, do której chcesz dostarczyć złom. Mamy dwa skupy złomu, jeden w Łaziskach Górnych, a drugi w Pszczynie i dla każdego skupu obowiązuje odrębny cennik. Co oznacza, że cennik jest podstawowy? To znaczy, że transakcje dla firm wyceniane są zawsze indywidualnie, a przy większych lub stałych dostawach możesz u nas negocjować ceny.
Jaka jest klasyfikacja aluminium?
 • Aluminium

 • Aluminium ZŁOM

 • ALUMINIUM ŻALUZJA ZŁOM

 • ALUMINIUM ROLETA

 • ZŁOM ALUMINIUM Z ŻELAZEM

 • ZŁOM ALUMINIUM WIÓRY

 • ZŁOM ALUMINIUM SPOŻYWCZE

 • ZŁOM ALUMINIUM CHŁODNICA

 • ZŁOM ALUMINIUM PUSZKA

 • ZŁOM ALUMINIUM PROFIL NIELAKIEROWANY

 • ZŁOM ALUMINIUM PROFIL LAKIEROWANY

 • ZŁOM ALUMINIUM ODLEW

 • ZŁOM ALUMINIUM NAKRĘTKA

 • ZŁOM ALUMINIUM MAGNEZOWE

 • ZŁOM ALUMINIUM IZOPROFIL (z dodatkiem plastiku)

 • ZŁOM ALUMINIUM FOLIA

 • ZŁOM ALUMINIUM FELGI CZYSTE

 • ZŁOM ALUMINIUM LINKA

 • ZŁOM ALUMINIUM SEKTOR

 • ZŁOM ALUMINIUM POPRODUKCYJNE

 • ZŁOM ALUMINIUM KABLE

 • ZŁOM CHŁODNICA AL CU

 • ZŁOM CHŁODNICA

 • ZŁOM ALUMINIUM OFFSET

 • ZŁOM ALUMINIUM ENERGETYCZNE

 • ALUMINIUM

Jakie są klasy miedzi?
 • Miedź ZŁOM

 • MIEDŹ ŚWIECĄCA

 • ZŁOM MIEDŹ

 • ZŁOM MIEDŹ MILBERA

 • ZŁOM MIEDŹ KAWAŁKI

 • ZŁOM MIEDŹ NAGRZEWNICE

 • ZŁOM MIEDŹ WIÓRY

 • ZŁOM MIEDŹ POBIAŁ

 • ZŁOM MIEDŹ KABLE MIEDZIANE

 • ZŁOM MIEDŹ WIĄZKI

 • Złom Miedź Millera

 • Złom Miedź kawałek świecący

 • Złom Miedź Millera cienka

 • Złom MIedź płaskowniki, trakcja

 • Złom Miedź kawałkowa

 • Złom Miedź niesort

 • Złom Miedź lakier

 • Złom MIedź pobiał

 • Złom Miedź granulat

 • Złom Miedź piecyki

 • Złom Miedź chłodnice

 • Złom Miedź cewka (bez stali)

 • Złom Miedź kable miedziane

 • Złom MIedź elektrolityczna

 • Złom Miedź w bawełna 

Jakie są klasy mosiądzu?
 • MOSIĄDZ

 • ZŁOM MOSIĄDZ

 • ZŁOM MOSIĄDZ POBIAŁ

 • ZŁOM MOSIĄDZ WIÓRY

 • ZŁOM MOSIĄDZ WĘŻE

 • ZŁOM MOSIĄDZ PYŁ SZLIFIERSKI POPRODUKCYJNY

 • Złom Mosiądz M63 poprodukcyjne

 • Złom Mosiądz M63 stare blachy

 • Złom Mosiądz M63 włosy

 • Złom Mosiądz otoczka

 • Złom Mosiądz wióry

 • Złom Mosiądz chłodnice

 • Złom Mosiądz żółty

 • Złom Mosiądz żółty poprodukcja

 • Złom Mosiądz biały

 • Złom Mosiądz niesort

 • Złom Mosiądz łuski (bez stali)

 • Złom Mosiądz węże (bez PCV)

 • Złom Mosiądz grzałki

Jakie są klasy ołowiu?
 • ZŁOM OŁÓW TŁUSTY

 • ZŁOM AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH

 • ZŁOM OŁÓW CZYSTY

 • ZŁOM OŁÓW

 • Złom Ołów czysty prokablowy

 • Złom Ołów czysty

 • Złom Ołów brudny, śrut, przetopki

 • Złom Ołów z jutą, zanieczyszczeniem smoły

 • Złom Ołów odważniki

 • Złom Akumulatory ołowiane