skup złomu Złomnica

Sprzedaż złomu a podatek dochodowy — wszystko, o czym musisz wiedzieć

Czy sprzedaż złomu jest opodatkowana? Kiedy zyskiem ze sprzedaży złomu musisz podzielić się z urzędem skarbowym? Czy każdy złom sprzedawany przez Ciebie bez względu na jego ilość i wielkość transakcji objęty jest podatkiem? Jeśli szukasz rozstrzygających, rzetelnych odpowiedzi na te pytania przygotowanych we współpracy z kancelarią prawno – podatkową, to zapraszamy do lektury.

Spis treści

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie podatki musisz zapłacić za sprzedaż złomu, jeżeli nie prowadzisz firmy i czy w ogóle musisz je zapłacić.
 • Jak opodatkowana jest sprzedaż złomu, gdy jesteś przedsiębiorcą i kiedy zobowiązany jesteś zapłacić podatek.

 • Czy sprzedaż złomu to źródło przychodu podlegające opodatkowaniu.

 • Czy jest graniczna wartość transakcji powyżej której musisz zapłacić podatek od sprzedaży złomu.

 • Czy zapłacisz podatek tylko w przypadku większych ilości sprzedanego złomu.

 • Jakie akty prawne i przepisy regulują wysokość podatku od sprzedaży złomu.

 • Kiedy powstaje obowiązek naliczenia podatku przy sprzedaży złomu.

 • Kto płaci VAT przy sprzedaży złomu, gdy Twoja firma i kupujący są podatnikami VAT, a kto, gdy nie jesteś podatnikiem VAT.

Ile wynosi podatek przy sprzedaży złomu - co musisz wiedzieć na początek

Kiedy zapłacisz podatek za sprzedaż złomu, a kiedy nie musisz go płacić? Jak sprzedać złom zgodnie z obowiązującymi przepisami? Kiedy powstaje obowiązek naliczenia podatku przy sprzedaży złomu? Na kim i kiedy spoczywa obowiązek zapłaty podatku, gdy sprzedajesz złom? W Polsce obowiązki podatkowe związane ze sprzedażą złomu zależne są od tego, czy sprzedaż następuje w związku z prowadzoną działalnością, czy też nie. Poznajmy oba warianty.

Jaki podatek od sprzedaży złomu bez działalności gospodarczej?

Przeanalizujmy wszystkie ewentualne podatki. Gdy planujesz sprzedać złom jako osoba prywatna, możliwe są do zapłacenia trzy podatki – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od towarów i usług (VAT) i podatek PCC.

Jaki podatek dochodowy za sprzedaż złomu zapłacisz, gdy nie prowadzisz firmy?

Osoby fizyczne, które sprzedają złom, a czynność ta nie jest związana z prowadzeniem firmy, zapłacą podatek dochodowy wyłącznie wówczas, gdy sprzedaż ta następuje przed upływem 6 miesięcy, licząc od daty nabycia złomu.

Przepisy, które regulują wysokość podatku: Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomej, jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Kiedy zapłacić podatek od sprzedaży złomu bez działalności?

W sytuacji, gdy sprzedaż złomu następuje przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia, wówczas konieczne jest uiszczenie podatku dochodowego. Podstawą opodatkowania (kwotą, od której liczony jest podatek) będzie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Innymi słowy, jeśli osoba fizyczna zakupiła złom za kwotę 10 000,00 zł, a sprzedała go za 15 000,00 zł to podstawą opodatkowania będzie kwota 5 000,00 zł stanowiąca różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu.

Podstawa prawna: Art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Wysokość podatku dochodowego za sprzedaż złomu

Podatek obliczany jest według skali podatkowej, który wynosi:

 • 12% od dochodu wynoszącego do 120.000 zł w skali roku

 • 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł w skali roku.

 

UWAGA!

Dochody osiągnięte ze sprzedaży rzeczy ruchomej (w tym złomu), podlegają sumowaniu z wszystkimi innymi dochodami opodatkowanymi skalą podatkową (np. z umowy o pracę). Oznacza to, że jeżeli dochód ze sprzedawanego złomu wyniósł 10.000 zł, a z innych źródeł 115.000 zł, kwota 5.000 zł opodatkowana będzie stawą 32%. Należy także pamiętać, że do opodatkowania skalą podatkową zastosowanie znajduje kwota wolna od podatku, wynosząca 30.000 zł – oznacza to, że osiągnięcie dochodu poniżej tej wartości nie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku. Dochód ze sprzedaży należy wykazać w zeznaniu rocznym, składanym do 30 kwietnia roku następującego po dacie transakcji i w tym samym terminie należy uiścić podatek.

Skup złomu

Podatek od towarów i usług (VAT) za sprzedaż złomu - ile go zapłacę?

Sprzedaż złomu przez osobę fizyczną nieprowadzącą firmy w zdecydowanej większości przypadków nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdyż sprzedający nie będzie występował w tej transakcji jako podatnik VAT. Aby transakcja podlegała opodatkowaniu VAT koniecznym jest, aby sprzedający występował w roli osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Nie jest przy tym istotne, czy faktycznie działalność taką ma zarejestrowaną, ale czy spełnia wszelkie przesłanki pozwalające uznać go za osobę wykonującą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. Nabywca zobowiązany jest uiścić PCC w sytuacji gdy:

 • Wartość nabywanego złomu przekracza 1.000 zł;

 • Transakcja nie jest opodatkowana VAT.

 

Prowadzisz skup złomu?

Kupimy od Ciebie niektóre klasy złomu w wyższych cenach. Uzyskaj wycenę i dowiedz się, za jaki towar płacimy więcej niż konkurencja.

Podstawa prawna: Art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatek PCC przy sprzedaży złomu

Sprzedaż złomu nie będzie wiązała się po stronie sprzedającego z obowiązkiem zapłaty PCC. Jest to bowiem podatek rozliczany przez nabywcę, a nie sprzedającego.

Nabywca zobowiązany jest uiścić PCC w sytuacji gdy:

 • Wartość nabywanego złomu przekracza 1.000 zł;

 • Transakcja nie podlega VAT.

 

Wynika to z faktu, że – jakkolwiek sprzedaż rzeczy ruchomej podlega PCC, to ustawodawca zdecydował się zwolnić od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł (art. 9 pkt. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Kupujący są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie PCC, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. od daty transakcji (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa przedmiotu transakcji (złomu), a stawka podatku wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Ile złomu może sprzedać osoba prywatna bez konieczności odprowadzenia podatku?

Nie ma wprost wskazanych ograniczeń ilościowych. W sytuacji gdy sprzedaż złomu będzie miała charakter zorganizowany, ciągły i zarobkowy, wówczas staje się ona przedmiotem działalności gospodarczej i traci przymiot sprzedaży prywatnej.

Wszystko sprowadza się do ustalenia, czy aktywność podatnika ma charakter:

 • Zorganizowany –  a więc czy składa się z zespołu celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i w fazie realizacyjnej.

 • Ciągły – rozumiany jako trwałość, regularność, powtarzalność;

 • Zarobkowy – nastawiony na osiągnięcie zysku.

 

Jeśli spełnia wszystkie te cechy to jest działalnością gospodarczą, jeśli nie (np. ma charakter incydentalny) to nie można wówczas uznać podatnika za przedsiębiorcę.

 

Chcesz sprzedać złom?

Przyjmujemy każdy rodzaj złomu. Nasz skup złomu oferuje zawsze aktualne ceny metali kolorowych, złomu stalowego.

Sprzedaż złomu a podatek, gdy prowadzisz firmę

Podatek dochodowy

Sprzedaż złomu przez przedsiębiorcę – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – będzie stanowiło dla niego przychód z tej działalności oraz będzie podlegało opodatkowaniu na takich samych zasadach jak pozostały dochód z działalności (w zależności od formy prawnej oraz formy opodatkowania przedsiębiorcy).

Podatek od towarów i usług (VAT)

Sprzedaż złomu przez czynnego podatnika VAT będzie skutkowało opodatkowaniem transakcji VAT wg. podstawowej, 23% stawki. Pamiętać przy tym należy, iż przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do wysokości sprzedaży wynoszącej 200.000 zł w skali roku) – wówczas transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Analogicznie jak w sytuacji osoby fizycznej nieprowadzącej działalności.

Ile złomu można sprzedać, bez konieczności odprowadzenia podatku?

Do jakiej kwoty można sprzedać złom bez podatku? Jeżeli jest to sprzedaż złomu prywatna po upływie 6 miesięcy od nabycia, to nie ma ograniczeń na wartość transakcji. Dla tego typu transakcji nie występuje obowiązek podatkowy.

Jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 6 miesięcy i nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wolna od podatku jest kwota 30.000 zł (przy czym dotyczy ona wszystkich źródeł przychodów opodatkowanych skalą podatkową). Jeżeli chodzi o podatek PCC – transakcja do 1.000 zł nie podlega opodatkowaniu.

Podatki w sprzedaży złomu - podsumowanie

Zalegające odpady na posesji, czy w swoich gospodarstwach domowych mogą przynieść sporą gotówkę. Warto jednak mieć pewność jakie spoczywają na Tobie obowiązki prawno – skarbowe, zanim zdecydujesz się sprzedać złom. Bez względu na wielkość transakcji i ilość sprzedawanego złomu, zawsze warto korzystać z usług skupu złomu o sprawdzonej reputacji, który każdy zakup przeprowadza zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Chcesz sprzedać złom?

Odwiedź nasz skup złomu lub skontaktuj się z nami. Wycenimy Twój złom, pomożemy Ci pozbyć się zalegających odpadów, odbierzemy je i wszystko za Ciebie załatwimy. 

*Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawno – Podatkową Adam Gebauer

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Co to jest miedź niesort? Miedź niesort to miedź, która nie została poddana procesowi segregacji. Jest to mieszanka klas miedzianych,

Definicja odpadów budowlanych Czym są odpady budowlane? Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach jest to

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

Skontaktuj się z nami, a wszystko załatwimy za Ciebie!

skup złomu

CO ZYSKUJESZ, WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?

Dodatkowy przychód

Porządkujesz przestrzeń, a zalegający złom zamieniasz na gotówkę.

Eliminujesz ryzyko

Zlecając odbiór złomu, eliminujesz ryzyko związane z załadunkiem, transportem i przechowywaniem niebezpiecznych odpadów metalowych (rdza, ostry krawędzie, zanieczyczczenie gleby).

Oszczędzasz czas

Nie tracisz czasu na samodzielne poszukiwanie odbiorców, transport oraz pilnowanie procedur związanych z właściwą utylizację odpadów.

Budujesz wizerunek ekologicznej firmy

Recykling złomu przyczynia się do zmniejszenia zużycia naturalnych zasobów i ochrony środowiska.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co oznacza informacja, że cennik umieszczony na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych?
Informacja o tym, że cennik na stronie nie stanowi oferty handlowej, oznacza, że ceny przedstawione w cenniku mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążącą ofertą sprzedaży lub usług. Aby zawrzeć umowę lub dokonać zakupu, konieczne jest złożenie konkretnego zapytania lub uzyskanie indywidualnej oferty handlowej.
Czy przyjmujecie do skupu złomu chłodnice i silniki elektryczne?
Nasz skup złomu przyjmuje różnego rodzaju złom stalowy, w tym również chłodnice i silniki elektryczne, które poddajemy rozbiórce i utylizacji. Dokładną klasyfikację złomu znajdziesz na naszym blogu. Nie złomujemy jednak samochodów.
Co oznacza informacja, że waga surowców jest liczona „minus zanieczyszczenia"?
Informacja o liczeniu wagi surowców "minus zanieczyszczenia" oznacza, że podczas pomiaru uwzględnia się tylko czystą masę surowca, po odjęciu wagi wszelkich obcych substancji lub materiałów, które nie są częścią wartościowego surowca. Dzięki temu można dokładniej określić ilość czystego surowca i ustalić odpowiednią wartość lub koszt na podstawie jego rzeczywistej masy.
Co oznacza określenie „niesort" w przypadku miedzi i aluminium?
Określenie "niesort" w przypadku miedzi i aluminium oznacza, że surowiec tego rodzaju nie został poddany procesowi sortowania lub segregacji na podstawie określonych kryteriów jakościowych lub składu chemicznego. Surowce "niesort" mogą zawierać różne rodzaje miedzi lub aluminium o różnym stopniu czystości, zanieczyszczeniach lub innych nieregularnościach.
Czy skup złomu przyjmuje blachę ze śladami smoły i papy?
Each and every one of our customers receives personalised assistance from our dedicated support team.
Dlaczego wszystkich metali kolorowych nie ma w cenniku?
W podstawowym cenniku mamy uwzględnione jedynie najczęściej spotykane lub najbardziej powszechne  metale kolorowe. Wybór metali do umieszczenia w cenniku zależy od wielu czynników, takich jak popularność danego metalu, powszechność jego występowania na rynku czy podaży ze strony klientów. Jednakże, nawet jeśli dany metal kolorowy nie jest uwzględniony w podstawowym cenniku, w większości przypadków możemy dokonać indywidualnej wyceny na podstawie aktualnych cen rynkowych i specyfikacji danego surowca. 
Czy do skupu złomu można oddać żaluzje?
Nasz skup złomu przyjmuje żaluzje pod warunkiem, że są one wykonane z metalu, takiego jak stal czy aluminium. Jeśli nie masz pewności, z czego wykonane są Twoje żaluzje zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak dokonać samodzielnej klasyfikacji posiadanego złomu.
Jak dużo można oddać złomu stalowego?
Generalnie skup złomu przyjmie każdą ilość złomu, aluminium i stali, musisz jednak pamiętać, że każda transakcja, w której wartość dostarczanego przez klienta złomu przekracza 1000 zł, objęta jest obowiązkiem rozliczenia z Urzedem Skarbowym. W takiej sytuacji, to skup złomu sporządza formularz p.c.c.-3, nalicza i odprowadza 2% podatku od transakcji, czyli musi potrącić stosowną kwotę podczas rozliczenia.
Gdzie znajdę cennik skupu złomu?
Podstawowy cennik złomu stalowego i metali kolorowych dla klientów indywidualnych znajdziesz w zakładce skup złomu odpowiedniej dla miejscowości, do której chcesz dostarczyć złom. Mamy dwa skupy złomu, jeden w Łaziskach Górnych, a drugi w Pszczynie i dla każdego skupu obowiązuje odrębny cennik. Co oznacza, że cennik jest podstawowy? To znaczy, że transakcje dla firm wyceniane są zawsze indywidualnie, a przy większych lub stałych dostawach możesz u nas negocjować ceny.
Jaka jest klasyfikacja aluminium?
 • Aluminium

 • Aluminium ZŁOM

 • ALUMINIUM ŻALUZJA ZŁOM

 • ALUMINIUM ROLETA

 • ZŁOM ALUMINIUM Z ŻELAZEM

 • ZŁOM ALUMINIUM WIÓRY

 • ZŁOM ALUMINIUM SPOŻYWCZE

 • ZŁOM ALUMINIUM CHŁODNICA

 • ZŁOM ALUMINIUM PUSZKA

 • ZŁOM ALUMINIUM PROFIL NIELAKIEROWANY

 • ZŁOM ALUMINIUM PROFIL LAKIEROWANY

 • ZŁOM ALUMINIUM ODLEW

 • ZŁOM ALUMINIUM NAKRĘTKA

 • ZŁOM ALUMINIUM MAGNEZOWE

 • ZŁOM ALUMINIUM IZOPROFIL (z dodatkiem plastiku)

 • ZŁOM ALUMINIUM FOLIA

 • ZŁOM ALUMINIUM FELGI CZYSTE

 • ZŁOM ALUMINIUM LINKA

 • ZŁOM ALUMINIUM SEKTOR

 • ZŁOM ALUMINIUM POPRODUKCYJNE

 • ZŁOM ALUMINIUM KABLE

 • ZŁOM CHŁODNICA AL CU

 • ZŁOM CHŁODNICA

 • ZŁOM ALUMINIUM OFFSET

 • ZŁOM ALUMINIUM ENERGETYCZNE

 • ALUMINIUM

Jakie są klasy miedzi?
 • Miedź ZŁOM

 • MIEDŹ ŚWIECĄCA

 • ZŁOM MIEDŹ

 • ZŁOM MIEDŹ MILBERA

 • ZŁOM MIEDŹ KAWAŁKI

 • ZŁOM MIEDŹ NAGRZEWNICE

 • ZŁOM MIEDŹ WIÓRY

 • ZŁOM MIEDŹ POBIAŁ

 • ZŁOM MIEDŹ KABLE MIEDZIANE

 • ZŁOM MIEDŹ WIĄZKI

 • Złom Miedź Millera

 • Złom Miedź kawałek świecący

 • Złom Miedź Millera cienka

 • Złom MIedź płaskowniki, trakcja

 • Złom Miedź kawałkowa

 • Złom Miedź niesort

 • Złom Miedź lakier

 • Złom MIedź pobiał

 • Złom Miedź granulat

 • Złom Miedź piecyki

 • Złom Miedź chłodnice

 • Złom Miedź cewka (bez stali)

 • Złom Miedź kable miedziane

 • Złom MIedź elektrolityczna

 • Złom Miedź w bawełna 

Jakie są klasy mosiądzu?
 • MOSIĄDZ

 • ZŁOM MOSIĄDZ

 • ZŁOM MOSIĄDZ POBIAŁ

 • ZŁOM MOSIĄDZ WIÓRY

 • ZŁOM MOSIĄDZ WĘŻE

 • ZŁOM MOSIĄDZ PYŁ SZLIFIERSKI POPRODUKCYJNY

 • Złom Mosiądz M63 poprodukcyjne

 • Złom Mosiądz M63 stare blachy

 • Złom Mosiądz M63 włosy

 • Złom Mosiądz otoczka

 • Złom Mosiądz wióry

 • Złom Mosiądz chłodnice

 • Złom Mosiądz żółty

 • Złom Mosiądz żółty poprodukcja

 • Złom Mosiądz biały

 • Złom Mosiądz niesort

 • Złom Mosiądz łuski (bez stali)

 • Złom Mosiądz węże (bez PCV)

 • Złom Mosiądz grzałki

Jakie są klasy ołowiu?
 • ZŁOM OŁÓW TŁUSTY

 • ZŁOM AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH

 • ZŁOM OŁÓW CZYSTY

 • ZŁOM OŁÓW

 • Złom Ołów czysty prokablowy

 • Złom Ołów czysty

 • Złom Ołów brudny, śrut, przetopki

 • Złom Ołów z jutą, zanieczyszczeniem smoły

 • Złom Ołów odważniki

 • Złom Akumulatory ołowiane